معنی و ترجمه کلمه مخلوطى از خامه و شکر و چاشنى به انگلیسی مخلوطى از خامه و شکر و چاشنى یعنی چه

مخلوطى از خامه و شکر و چاشنى

hard sauce


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها