معنی و ترجمه کلمه مدلى به اندازه طبعى و کامل براى مطالعه و آزمایش به انگلیسی مدلى به اندازه طبعى و کامل براى مطالعه و آزمایش یعنی چه

مدلى به اندازه طبعى و کامل براى مطالعه و آزمایش

mock up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها