معنی و ترجمه کلمه مراجعه به آراء عمومى به انگلیسی مراجعه به آراء عمومى یعنی چه

مراجعه به آراء عمومى

plebiscite
poll

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها