معنی و ترجمه کلمه مربوط بفن درست کردن اندام هاى ناقص به انگلیسی مربوط بفن درست کردن اندام هاى ناقص یعنی چه

مربوط بفن درست کردن اندام هاى ناقص

orthopaedic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها