معنی و ترجمه کلمه مربوط به سیستمى که در آن واحد طول متر و واحد وزن کیلو و واحد زمان ثانیه است به انگلیسی مربوط به سیستمى که در آن واحد طول متر و واحد وزن کیلو و واحد زمان ثانیه است یعنی چه

مربوط به سیستمى که در آن واحد طول متر و واحد وزن کیلو و واحد زمان ثانیه است

meter kilogram second

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها