معنی و ترجمه کلمه مربوط به شیمى حیاتى یا زیست شیمى به انگلیسی مربوط به شیمى حیاتى یا زیست شیمى یعنی چه

مربوط به شیمى حیاتى یا زیست شیمى

biochemical

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها