معنی و ترجمه کلمه مرحله بیرمقى و سیرى پس از فحلیت به انگلیسی مرحله بیرمقى و سیرى پس از فحلیت یعنی چه

مرحله بیرمقى و سیرى پس از فحلیت

metestrus
metoestrus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها