معنی و ترجمه کلمه مرحله سیر تکامل و پیدایش نژادهاى مختلف جانور و گیاه به انگلیسی مرحله سیر تکامل و پیدایش نژادهاى مختلف جانور و گیاه یعنی چه

مرحله سیر تکامل و پیدایش نژادهاى مختلف جانور و گیاه

phylesis

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها