معنی و ترجمه کلمه مرموزى نفوذ نا پذیرى به انگلیسی مرموزى نفوذ نا پذیرى یعنی چه

مرموزى نفوذ نا پذیرى

inscrutability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها