معنی و ترجمه کلمه مرگبار به انگلیسی مرگبار یعنی چه

مرگبار

deathful
deathlike
mortal

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها