معنی و ترجمه کلمه مشترک بین دو جنس به انگلیسی مشترک بین دو جنس یعنی چه

مشترک بین دو جنس

epicene

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها