معنی و ترجمه کلمه مشخصات به انگلیسی مشخصات یعنی چه

مشخصات

characteristic
characteristics
specification
specifications
specs

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها