معنی و ترجمه کلمه مشخصات به انگلیسی مشخصات یعنی چه

مشخصات

characteristic
characteristics
specification
specifications
specs


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها