معنی و ترجمه کلمه مشروب الکلى مخلوط با بادام تلخ به انگلیسی مشروب الکلى مخلوط با بادام تلخ یعنی چه

مشروب الکلى مخلوط با بادام تلخ

ratafee
ratafia

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها