معنی و ترجمه کلمه مطالعه نفوذ عوامل فیزیکى درمشى سیاسى و سیاست خارجى کشور به انگلیسی مطالعه نفوذ عوامل فیزیکى درمشى سیاسى و سیاست خارجى کشور یعنی چه

مطالعه نفوذ عوامل فیزیکى درمشى سیاسى و سیاست خارجى کشور

geopolitics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها