معنی و ترجمه کلمه معتقد به ظهور ثانوى مسیح پس از هزار سال به انگلیسی معتقد به ظهور ثانوى مسیح پس از هزار سال یعنی چه

معتقد به ظهور ثانوى مسیح پس از هزار سال

postmillenarian
postmillennialist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها