معنی و ترجمه کلمه معجزه به انگلیسی معجزه یعنی چه

معجزه

miracle
thaumaturgy
theurgy
token
wonderwork

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها