معنی و ترجمه کلمه معسر یا عاجز از پرداخت به انگلیسی معسر یا عاجز از پرداخت یعنی چه

معسر یا عاجز از پرداخت

pauper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها