معنی و ترجمه کلمه معیار به انگلیسی معیار یعنی چه

معیار

canonical
criterion
gauge
paragon
scale
standard
test
touchstone
yardstick

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها