معنی و ترجمه کلمه مقدماتى به انگلیسی مقدماتى یعنی چه

مقدماتى

elemental
elementarily
elementary
first
preliminary
preparatory
primary
proforma
prolegomenon
prolegomenous
prolusory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها