معنی و ترجمه کلمه مقطع زائده آویخته به انگلیسی مقطع زائده آویخته یعنی چه

مقطع زائده آویخته

lobation

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها