معنی و ترجمه کلمه منبسط به انگلیسی منبسط یعنی چه

منبسط

distent
patulous
porrect
prolate
trig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها