معنی و ترجمه کلمه منزجر کننده به انگلیسی منزجر کننده یعنی چه

منزجر کننده

disgustful
disgusting
invidious
shocking
shockinjg


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها