معنی و ترجمه کلمه منع کرد به انگلیسی منع کرد یعنی چه

منع کرد

forbade

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها