معنی و ترجمه کلمه مواد سمى که از باسیل کخ ترشح مى شود به انگلیسی مواد سمى که از باسیل کخ ترشح مى شود یعنی چه

مواد سمى که از باسیل کخ ترشح مى شود

tuberculotoxin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها