معنی و ترجمه کلمه مواد چربى که شامل پیه و موم و فسفاتید و سروبروزیدها مى باشد به انگلیسی مواد چربى که شامل پیه و موم و فسفاتید و سروبروزیدها مى باشد یعنی چه

مواد چربى که شامل پیه و موم و فسفاتید و سروبروزیدها مى باشد

lipid
lipide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها