معنی و ترجمه کلمه موافقت نامه بین دونفرکه بامانت نزدشخص ثالثى سپرده شود و تا حصول شرایط بخصوص بدون اعتبار باشد به انگلیسی موافقت نامه بین دونفرکه بامانت نزدشخص ثالثى سپرده شود و تا حصول شرایط بخصوص بدون اعتبار باشد یعنی چه

موافقت نامه بین دونفرکه بامانت نزدشخص ثالثى سپرده شود و تا حصول شرایط بخصوص بدون اعتبار باشد

escrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها