معنی و ترجمه کلمه موش خرما به انگلیسی موش خرما یعنی چه

موش خرما

ferret
quirrel
squirrel

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها