معنی و ترجمه کلمه ناتمام به انگلیسی ناتمام یعنی چه

ناتمام

defective
imperfect
imperfective
incomplete
inconclusive
partial
roughcast
undone
unfinished
workless

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها