معنی و ترجمه کلمه ناجورى به انگلیسی ناجورى یعنی چه

ناجورى

contrariness
discordance
disparity
dissonance
heterogeny
incoherence
incommodity
inconsistence
inconsistency
inconsonance
inconvenience
unlikelihood
xenogenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها