معنی و ترجمه کلمه ناخوش به انگلیسی ناخوش یعنی چه

ناخوش

ailing
crapulous
diseased
ill
morbid
peccant
sick
sickly
unhealthy
unsound
unwell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها