معنی و ترجمه کلمه نان شیرینى بادامى به انگلیسی نان شیرینى بادامى یعنی چه

نان شیرینى بادامى

marchpane
ratafee
ratafia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها