معنی و ترجمه کلمه نان شیرینى که از ماهى خورد کرده و پوره سیب زمینى درست کنند به انگلیسی نان شیرینى که از ماهى خورد کرده و پوره سیب زمینى درست کنند یعنی چه

نان شیرینى که از ماهى خورد کرده و پوره سیب زمینى درست کنند

fish cake

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها