معنی و ترجمه کلمه ناچیز شمردن به انگلیسی ناچیز شمردن یعنی چه

ناچیز شمردن

cheapen
misprize
slight
underrate
vilipend

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها