معنی و ترجمه کلمه نبوتى به انگلیسی نبوتى یعنی چه

نبوتى

fatidic
prophetic
vatic
vatical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها