معنی و ترجمه کلمه نخ یا ریسمان تابیده به انگلیسی نخ یا ریسمان تابیده یعنی چه

نخ یا ریسمان تابیده

twist

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها