معنی و ترجمه کلمه نطفه یا یاخته نر غیر متحرک موجودات پست به انگلیسی نطفه یا یاخته نر غیر متحرک موجودات پست یعنی چه

نطفه یا یاخته نر غیر متحرک موجودات پست

spermatium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها