معنی و ترجمه کلمه نقش بر روى سنگ به انگلیسی نقش بر روى سنگ یعنی چه

نقش بر روى سنگ

petroglyph

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها