معنی و ترجمه کلمه نقصان خون در عضو به انگلیسی نقصان خون در عضو یعنی چه

نقصان خون در عضو

ischaemia
ischmia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها