معنی و ترجمه کلمه نوشابه شیرین گاز داریکه زنجبیل دارد به انگلیسی نوشابه شیرین گاز داریکه زنجبیل دارد یعنی چه

نوشابه شیرین گاز داریکه زنجبیل دارد

ginger beer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها