معنی و ترجمه کلمه نوعى از پلاسمودیدها که انگل یاخته هاى خون مى شوند به انگلیسی نوعى از پلاسمودیدها که انگل یاخته هاى خون مى شوند یعنی چه

نوعى از پلاسمودیدها که انگل یاخته هاى خون مى شوند

plasmodium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها