معنی و ترجمه کلمه نوعى صمغ زرد رنگ که از گیاهى شبیه انقوزه گرفته مى شود و مصرف طبى دارد به انگلیسی نوعى صمغ زرد رنگ که از گیاهى شبیه انقوزه گرفته مى شود و مصرف طبى دارد یعنی چه

نوعى صمغ زرد رنگ که از گیاهى شبیه انقوزه گرفته مى شود و مصرف طبى دارد

galbanum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها