معنی و ترجمه کلمه نگاه به قهقرا به انگلیسی نگاه به قهقرا یعنی چه

نگاه به قهقرا

retrospection

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها