معنی و ترجمه کلمه هادى اشعه حرارتى ماوراء قرمز به انگلیسی هادى اشعه حرارتى ماوراء قرمز یعنی چه

هادى اشعه حرارتى ماوراء قرمز

diathermanous
diathermic

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها