معنی و ترجمه کلمه هر گونه نقل و انتقال چیز یا اندیشه و نظر و غیره به انگلیسی هر گونه نقل و انتقال چیز یا اندیشه و نظر و غیره یعنی چه

هر گونه نقل و انتقال چیز یا اندیشه و نظر و غیره

channel


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها