معنی و ترجمه کلمه هر یکى به انگلیسی هر یکى یعنی چه

هر یکى

each

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها