معنی و ترجمه کلمه هر یک از مشتقات پروتئین که از فعل و انفعال اسید و قلیا به دست مى آید به انگلیسی هر یک از مشتقات پروتئین که از فعل و انفعال اسید و قلیا به دست مى آید یعنی چه

هر یک از مشتقات پروتئین که از فعل و انفعال اسید و قلیا به دست مى آید

metaprotein

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها