معنی و ترجمه کلمه هزینه بارگیرى و باراندازى از کشتى به انگلیسی هزینه بارگیرى و باراندازى از کشتى یعنی چه

هزینه بارگیرى و باراندازى از کشتى

lighterage


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها