معنی و ترجمه کلمه هم معنى به انگلیسی هم معنى یعنی چه

هم معنى

equipollent
equivalent
synonym
synonymous

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها