معنی و ترجمه کلمه هواپیماى موتورى به انگلیسی هواپیماى موتورى یعنی چه

هواپیماى موتورى

aerodyne

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها