معنی و ترجمه کلمه هیدروژن چیزى را گرفتن به انگلیسی هیدروژن چیزى را گرفتن یعنی چه

هیدروژن چیزى را گرفتن

dehydrogenate
dehydrogenize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها